6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

Tài nguyên Bệnh nhân

Tài nguyên Bệnh nhân

Nhân viên của chúng tôi mong được gặp bạn và thảo luận về mục tiêu của bạn. Chúng tôi cố gắng để giữ các cuộc hẹn của chúng tôi đúng thời gian như dự kiến. Trước cuộc hẹn của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn điền vào mẫu thông tin bệnh nhân được đặt trên trang web này. Vui lòng tải xuống và lưu biểu mẫu vào máy tính để bàn của bạn. Hoàn toàn điền vào mẫu và gửi email đến [email được bảo vệ]

Nếu bạn không thể tải xuống mẫu thông tin bệnh nhân của chúng tôi, thì bạn nên đến cuộc hẹn sớm 10 phút để bạn có thể có nhiều thời gian để hoàn thành đăng ký.

Tư vấn ảo: Vui lòng điền vào các biểu mẫu giống như đã đề cập trước đó và bao gồm ảnh của bạn khi gửi email các biểu mẫu tới [email được bảo vệ].

* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.