6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

QUY TRÌNH

Thông tin về Thủ tục Mũi

Lọc37 Thủ tục ( Xem tất cả )
Chi phí trung bình
$8,000 - $9,500

Nâng mũi được thực hiện bằng các kỹ thuật tiên tiến để định hình lại, thay đổi kích thước và tái tạo lại mũi cho cả kết quả chức năng và thẩm mỹ.

Chi phí trung bình
$9,000 - $10,500

Một thủ tục chỉnh sửa mũi có thể muốn đạt được kết quả mà có thể không đạt được với phẫu thuật nâng mũi ban đầu.

Chi phí trung bình
$8,000 - $9,500

Nâng mũi dân tộc cung cấp kết quả mong muốn để thay đổi diện mạo của mũi trong khi duy trì bản sắc dân tộc của bệnh nhân.

* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.